Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique

Een gift doen

Elke gift dat we ontvangen wordt volledig bestemd aan de werken dat we steunen ;

Rekening : Fortis : 001-6243171-36
IBAN 46001624317136 / BIC GEBABEBB
Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België

We staan te uwer beschikking om u inlichtingen te geven, aarzel niet ons
te schrijven per mail : info fondsdentraidehulpfonds.be

Kent U het duo-Iegaat?

Waarschijnlijk is dit U onbekend. Nochtans, kan deze toepassing Uw erfgenamen (verre familielid of een derde) heel w3t successierechten besparen n stelt U gelijktijdig een goede daad.

En daarmee wordt niet alleen de besparing aan successierechten bedoeld.

Hoe werkt het?
Het duo-Iegaat is een techniek waarbij de testator, via een testament zowel een algemene legataris aanstelt aIs een bijzondere legataris.

Normaal gezien betaalt ieder erfgenaam op zijn aandeel in de nalatenschap successierechten.

Echter, door toepassing te maken van de techniek van het duo-Iegaat is het de algemene legataris die de successierechten betaalt die verschuldigd zijn op het bijzonder legaat.

Bijgevolg ontvangt de bijzondere legataris zijn legaat "vrij van successierechten".

Door een spitsvondige toepassing van de c1ausule "vrij van successierechten", is het aldus mogelijk een aanzienlijke besparing aan successierechten te realiseren.

Het is een win-win situatie.

Enerzijds, genieten de erkende organisaties van een voordelig en vast successietarief, en anderzijds, door het opsplitsen van de legaten, zal op het aandeel van de bijzondere legataris het toepasselijk tarief minder hoog zijn.

Zodoende kan U zowel een groter aandeel van Uw vermogen legateren aan Uw erfgenaam naar keuze en Uw goed doel bevoordeligen.

Een concreet voorbeeld:
Paul woont te Oostende et is kinderloos. Hij wenst € 300.000 na te laten aan zijn nicht Sylvie.

Indien hij een gewoon le aat nalaat in het voordeel van zijn nicht Sylvie, zal zij € 175.000 aan successierechten· betalen.

Netto houdt zij aldus € 125.000 over.

Echter indien hij een duo-Iegaat opstelt:

- waarbij hij "le Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique" (pie aIs private stichting van een voorkeurtarief geniet) ais algemene legataris aanstelt

- zijn nicht Sylvie een bedrag van € 180.000 vrij van successierechten nalaat

Zal Sylvie bijgevolg €l80.0oo netto overhouden. Een verschil en winst van € 55.000 in vergelijking met de eersté hypothese.

De Stichting ontvangt het salde van de nalatenschap onder aftrek van de verschuldigde successierechten verschuldigd op zowel haar eigen legaat ais op het aandeel van Sylvie.

ln dit voorbeeld ontvangt de 5tichting een netto bedrag van € 12.440.
Paul heeft er dus aile belang bij em een testament op te ste lien in de vorm van een duo-Iegaat.